VEDTEKTER

FOR

NORSK BRANNBEFALS LANDSFORBUND

 

Vedtatt på generalforsamlingen i Trondheim, 26. sept 1981.

Endret på generalforsamlingen på Lillehammer, 7. juni 1991.

Endret på generalforsamlingen i Aurland, 11. juni 1993.

Endret på generalforsamlingen i Bø i Telemark, 16. juni 1995.

Endret på generalforsamlingen i Åndalsnes, 6. juni 1997.

Endret på generalforsamlingen på Solstrand, 18. juni 1999.

Endret på generalforsamlingen i Ålesund 24. april 2003.

Endret på generalforsamlingen på Lillehammer 6. juni 2009.

 

§ 1 FORMÅL

Norsk brannbefals landsforbund er en partipolitisk uavhengig organisasjon, som har til formål å organisere og fremme faglig samarbeid mellom medlemmene og med andre virksomheter som er engasjert i brannvernarbeidet.

 

§ 2 ARBEIDSOPPGAVER

Norsk brannbefals landsforbund skal:

2.1       Ivareta medlemmenes faglige og sosiale interesser, verne om etatens anseelse og arbeide for likeverdige vilkår for brannbefal.

2.2       Holde kontakt med myndighetene og medvirke til at utviklingen av landets brannvesen skjer på en samfunnsmessig gunstig måte.

2.3       Arbeide for faglig og organisatorisk utvikling i brannvesen.

2.4       Samarbeide med tilsvarende organisasjoner i andre land

2.5       Arbeide for å bedre utdanningen på alle trinn.

2.6       Drive/organisere kurs, konferanser og seminarer.

2.7       Sørge for informasjon til medlemmene.

2.8       Hjelpe og tilrettelegge arbeidet i kretslagene.

 

§ 3  KRETSLAG OG DIREKTE MEDLEMSSKAP

3.1       Norsk brannbefals landsforbund er en sammenslutning av kretslag. Grensene for kretslag bør følge fylkesgrensene. Men kretslag kan dannes innenfor andre naturlige geografiske grenser, dersom forbundsstyret godkjenner dette.

3.2       Kretslagene har egne vedtekter. Disse må være i samsvar med Norsk brannbefals landsforbunds vedtekter. Kretslagenes vedtekter må godkjennes av forbundsstyret.

3.3       I områder hvor det ikke er etablert kretslag, kan personer bli direkte medlem av Norsk brannbefals landsforbund. Slike medlemmer kan ikke velge representanter til generalforsamlingen.

 

§ 4 MEDLEMMER

Som medlemmer kan opptas:

4.1       Personer som er eller har vært i arbeid som brannbefal i ledende stilling. Med ledende stilling menes fra og med utrykningsleder i yrkes- eller deltidsbrannvesen, samt leder for en brannstasjon.

4.2       Personer som er eller har vært i arbeid som brannbefal, minst som brannmester med annet arbeidsområde, herunder personer kvalifisert som brannsynspersonell i henhold til forskriften.

4.3       Personer som arbeider med brannvern i bedrifter og institusjoner, i ledende stilling. Ansatte i bedrifter som selger varer og tjenester innen brannvern henvises til støttemedlemsskap, jfr. § 4.4.

4.4              Kretsstyret kan foreslå andre personer som medlemmer. Styret kan også foreslå bedrifter eller institusjoner som støttemedlemmer. Støttemedlemmer har ikke stemmerett. Vedtak om slike medlemsskap fattes av forbundsstyret.

4.5              Kun norske statsborgere, og utenlandske statsborgere som er bosatt i Norge, kan bli medlemmer.

4.6.      Æresmedlemmer

            Medlemmer og andre som Norsk brannbefals landsforbund vil hedre, kan av generalforsamlingen utnevnes som æresmedlem. Æresmedlemmer har fulle medlemsrettigheter, men betaler ikke kontingent.

Æresmedlem i kretslag betaler ikke kontingent til Norsk brannbefals landsforbund.

 

§ 5 KONTINGENT

5.1       Kontingenten til Norsk brannbefals landsforbund fastsettes av generalforsamlingen for 2 år av gangen. Støttemedlemmer betaler kontingent til Norsk brannbefals landsforbund med kr. 300,- og vil bli regulert med likt kronebeløp som følger medlemmenes kontingentheving bestemt av generalforsamlingen. Pensjonister betaler halv kontingent av vanlig medlem.

 

§ 6 GENERALFORSAMLINGEN

6.1       Generalforsamlingen er forbundets høyeste myndighet. Den holdes ordinært en gang hvert 2. år innen utgangen av juni måned. Generalforsamlingen er sammensatt av forbundsstyret, lederne i kretsstyrene og valgte representanter for kretslagene. Andre medlemmer kan delta i møtet og har tale- og forslagsrett, men ikke stemmerett.

6.2       Kretslagene velger det antall representanter de har krav på til generalforsamlingen. Det kan velges en representant for hver påbegynte 25 medlemmer i kretslaget, pr. 31. desember året før. I tillegg kommer kretslagets leder.

6.3       Ordinær generalforsamling innkalles av forbundsstyret med 3 måneders varsel. Forslag til saker som ønskes tatt opp på generalforsamlingen må sendes forbundsstyret gjennom kretsstyret, minst 2 måneder før møtet. Saksliste med tilhørende dokumenter sendes ut senest 1 måned før møtet holdes.

6.4       Forbundsstyrets medlemmer har ikke stemmerett over beretning og regnskap.

6.5       Ordinær generalforsamling skal ha følgende program:

            .1 Åpning av generalforsamlingen

            .2 Opprop av representanter. Godkjenning av kretslagenes representasjon.

Konstituering. Fastsettelse av møte- og valgreglement.

            .3 Valg av: Dirigent, sekretær, 2 medlemmer av redaksjons- og pressekomitè,

2 representanter som sammen med lederen skal underskrive protokollen.

            .4 Beretning for siste 2 års periode.

            .5 Regnskap med revisors bemerkning, for siste 2 års periode.

            .6 Fastsettelse av kontingent til forbundet, for enkeltmedlemmer og for

                institusjonelle støttemedlemmer.

            .7 Budsjett for to neste kalenderår.

            .8 Handlingsprogram for kommende periode

            .9 Innkomne saker.

            .10 Valg.

                        Alle valg til og med punkt 6.5.10.4. skjer skriftlig dersom det innstilles flere kandidater.

            .10.1    Valg av:

                                    Forbundsstyre på 9 medlemmer, bestående av leder, nestleder, sekretær, kasserer og 5 styremedlemmer.

                        Valgperioden er 2 år. Valget bør organiseres slik at lederen og nestlederen ikke skiftes samtidig. Medlemmene av forbundsstyret bør være fra ulike kanter av landet og være fordelt mellom heltids- og deltids brannvesen.

            .10.2    Valg av:

                                    5 varamedlemmer til forbundsstyrets medlemmer.

            .10.3    Valg av :

                                    2 revisorer

            .10.4    Valg av:

                                    Valgkomitè, bestående av 3 medlemmer, som foreslåes av forbundsstyret. Valgkomitèen utpeker selv sin leder.

 

6.6       Ekstraordinær generalforsamling blir kalt inn når forbundsstyret finner det nødvendig, eller når minst 1/3 av kretslagene krever det. Til ekstraordinær generalforsamling skal en så langt råd er, gi minst en måneds varsel. Representantene til den ekstraordinære  generalforsamlingen er de samme som møtte til siste ordinære generalforsamling.

 

§7 FORBUNDSSTYRET

7.1       Forbundsstyret leder landsforbundet etter disse vedtekter og de vedtak som er gjort av generalforsamlingen. Lederen innkaller til møter i forbundsstyret. Det skal holdes møte hvis 3 av styrets medlemmer krever det.

            Styret er beslutningsdyktig når minst 5 medlemmer er tilstede.

7.2       Arbeidsutvalget består av leder, nestleder og sekretær.

7.3       Forbundsstyret forvalter forbundets  midler etter gitte retningslinjer og legger fram beretning og revidert regnskap på generalforsamlingen.

7.4       Forbundsstyret avgjør hvem som skal representere forbundet ved konferanser o.l.

7.5       I den utstrekning  det er nødvendig, oppnevner forbundsstyret utvalg til å behandle spesielle saker.

7.6       I viktige saker skal forbundsstyret så langt råd er, få uttalelser fra kretslagene før det treffes bindende vedtak.

7.7       Norsk brannbefals landsforbund forplikter ved underskrift av lederen eller den som er utpekt av forbundsstyret.

 

§ 8 LANDSRÅDET

8.1       Landsrådet består av forbundsstyret  og samtlige ledere i kretslagene.

8.2       Landsrådet innkalles når forbundsstyret finner dette nødvendig, normalt hvert år det ikke avholdes generalforsamling.

8.3.      Saksdokumenter utsendes til medlemmene minst 14 dager før møtet.

 

§ 9 ENDRING AV VEDTEKTENE

9.1       Endringer av disse vedtektene kan bare vedtas på ordinær generalforsamling.

9.2       Forslag til endring av vedtekter må være innkommet til forbundsstyret innen 1 januar. Endringsforslaget med forbundsstyrets uttalelse sendes kretslagene minst 6 uker før generalforsamlingen holdes.

9.3       Endring av vedtektene krever minst 2/3 flertall av de frammøtte representanter.

 

§ 10 FORBUNDETS OPPLØSNING

10.1     Forslag om oppløsning av Norsk brannbefals landsforbund må i tilfelle komme fra minst 1/3 av kretslagene.

10.2     Forslaget må være fremsatt innen 1. januar. Det må deretter vedtas på ordinær generalforsamling med minst 2/3 flertall av de frammøtte representanter.

10.3     Eventuelle midler skal tilfalle formål til beste for norsk brannbefal, etter vedtak på siste ordinære generalforsamling.

 

MØTE- OG VALGREGLEMENT FOR GENERALFORSAMLINGEN

 

Følgende reglement ble vedtatt å gjelde for generalforsamlingen i Lillehammer 1991.

Jfr. vedtektene § 6.

 

1                    Generalforsamlingen åpnes av forbundets leder.

 

2                    Lederen er ordstyrer for generalforsamlingen inntil ordstyrer er valgt. Deretter overtar valgt ordstyrer.

 

3                    Lederen i valgkomitéen legger fram valgkomitéens innstilling til alle verv med unntak av ny valgkomité, som foreslås av forbundsstyret. Dersom det er dissens i valgkomitéen, skal også mindretallet få legge fram sitt syn.

 

4                    Ordstyrer gir så ordet fritt for et alminnelig ordskifte om innstillingen i sin helhet. Medlemmene kan allerede her komme med forslag til alternative kandidater. Når alle som ønsker ordet til innstillingen har fått gi uttrykk for sine meninger, blir valget gjennomført.

 

5                    Ordstyrer refererer navnene på de som er foreslått til hvert verv, og gjør rede for avstemmingsmåten.

 

6                    Leder, nestleder, sekretær og kasserer velges hver for seg. Dersom det er flere kandidater til vervene, skal valget være skriftlig. Hvis det er flere enn to kandidater til noen av vervene, skal den som blir valgt ha minst halvparten av de avgitte stemmene, om nødvendig ved at de to som får flest stemmer i første stemmeomgang går videre til en ny avstemmingsrunde.

 

7                    Lederen velges først, deretter nestleder, sekretær, kasserer, styremedlemmer, vararepresentanter, revisorer og til slutt valgkomité. Før hvert valg spør ordstyrer om det er andre kandidater.

 

8                    Dersom det bare foreligger forslag på en kandidat til vervet, spør ordstyrer om noen har innvendinger til at valget foregår ved akklamasjon. Dersom ingen har innvendinger til dette, skjer valget ved akklamasjon.

 

9                    Dersom det er flere kandidater til styremedlemmer enn de 5 som skal velges, skal valget skje skriftlig. Hver stemmeberettiget kan føre opp 5 forskjellige navn på stemmeseddelen. De 5 kandidatene som får flest stemmer blir da styremedlemmer. Tilsvarende gjelder ved valg av varamedlemmer, revisorer og valgkomité.

 

10                De som er valgt til å undertegne møteprotokollen utgjør tellekorps, dersom de ikke er kandidater i avstemmingen.